Future Media Hubs Project Assistant

VRT Innovatie is de facilitator en accelerator van innovatie binnen VRT. We inspireren, experimenteren en valideren door het ontwikkelen van nieuwe concepten en prototypes en het samenwerken met Vlaamse en internationale startups en partners. Met VRT Innovatie willen we de toekomst van media mee creëren. Een onderdeel van VRT Innovatie is Future Media Hubs. 

Future Media Hubs 

Future Media Hubs is een internationaal netwerk van mediaorganisaties dat zich richt op innovatie door middel van samenwerking en kennisdeling. Het voornaamste doel is om innovatie te stimuleren en de ontwikkeling van de media-industrie en hun lokale ecosystemen te versnellen door het faciliteren van partnerschappen tussen zowel publieke als commerciële media-organisaties. De Future Media Hubs bundelen internationale partners om samen te werken en te innoveren binnen de volgende domeinen: startups, nieuwe video -en audiotechnologieën, jongeren, gaming en eSports. Meer info op www.futuremediahubs.com.   

Als project assistant bij Future Media Hubs, onderdeel van VRT Innovatie, sta je in voor: 

Allround: 

 • Je promoot het Future Media Hubs merk en je spot nieuwe opportuniteiten die een meerwaarde kunnen bieden aan de Future Media Hubs en haar leden. 

 • Je neemt deel aan de co-organisatie van evenementen: zowel inhoudelijk en logistiek als bij het selecteren van partners, start-ups, … 

 • Je beheert alle ledengegevens via het nieuwe CRM-systeem. 

 • Je rapporteert op een duidelijken overzichtelijke manier de behaalde resultaten en zorgt voor een heldere impactmeting per innovatiehub. 

 • Je verwerkt getekende overeenkomsten, facturen en offertes van de leden en bezorgt deze op een correcte manier aan de boekhouding. 

 • Je staat onze leden bij met allerhande vragen. 

Community building: 

 • Intern = leden specifiek:  

 • Maandelijkse hubmeetings & briefings voorbereiden en opvolgen 

 • Structureren van input voor de jaarkalender 

 • Bestaande leden inspireren met relevante informatie 

 • Extern = doelgroep specifiek: 

 • Vragen van (potentiële) leden en partners beantwoorden 

 • Onderzoek en ideeën genereren voor (online) campagnes (juiste doelgroepen, formats, content, …) 

 • Gelinkte Europese innovatieprojecten mee promoten en ondersteunen, zoals MME & Stadiem .  

Communicatie: 

 • Je ontwikkelt het Future Media Hubs merk verder. 

 • Je creëert en voedt de sociale media kanalen van de Future Media Hubs (onder meer door het opvolgen van de sociale media kanalen van de diverse leden).  

 • Je onderhoudt de website: leden, projecten, getuigenissen, kwaliteitslabels, evenementen, nieuws, …. 

 • Je verzekert dat de daarvoor voorziene plekken met alle informatie van leden, start-ups, resultaten etc. goed onderhouden blijven. 

 • Je breidt de bestaande toolkits uit in sterke samenwerking met de diverse stakeholders. 

Start-up gerelateerd: 

 • Je ontwikkelt een goed contact met (inter)nationale start-ups en je verzamelt hun one pagers, presentaties, … enz. 

 • Je draagt bij aan het creëren van synergiën tussen media spelers, start-ups en projecten. 

 • Je leidt het kwaliteitslabel voor start-ups: nieuwe applicaties ontvangen en beoordelen, feedback geven, … 

 • Je faciliteert nieuwe connecties tussen start-ups en mediahuizen op basis van ons challenge-programma. 

Wij zoeken een netwerker in hart en nieren met passie voor media innovatie 

 • Je bent op zoek naar een uitdagende, stimulerende werkomgeving. 

 • Je hebt interesse in ondernemerschap, innovatie en media. 

 • Je werkt op diverse projecten tegelijkertijd en weet de juiste prioriteiten te stellen. 

 • Je bent van nature sociaal, pro-actief en oplossingsgericht. Je bent flexibel en kan vlot om met deadlines. 

 • Je krijgt energie als je leden en start-ups kan helpen om succesvol te zijn. Je focus ligt op resultaten en kwaliteit. 

 • Pluspunt: je hebt ervaring met een of meerdere Adobe Creative Cloud programma's zoals Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere. Ook productionele vaardigheden zijn een groot pluspunt. 

 • Je bent een echte netwerker en streeft er naar je netwerk van media bedrijven, start-ups en andere stakeholders continu te onderhouden en uit te breiden. 

 • Je bent van nature nieuwsgierig om nieuwe culturen te ontdekken en hiermee samen te werken. 

 • Je bent flexibel en hebt geen 9-to-5-mentaliteit. 

 • Gezien je locatie in Brussel en de samenstelling van de Future Media Hubs adviesraad heb je een goede kennis van de Frans sprekende, Vlaamse en Europese contexten rondom jou. Je vindt het oké om een paar keer per jaar te reizen voor het werk. 

 • Je communiceert helder en spreekt/schrijft vlot Engels, Frans en Nederlands. 

Werken in een inspirerende media omgeving 

 • Het gaat over een opdracht van bepaalde duur (tot februari). Verlenging is mogelijk.  

 • Je komt terecht in een zeer gedreven en inspirerende omgeving waarvan innovatie, creativiteit en experimenteren een deel van het DNA zijn. 

 • De VRT is een mensgerichte organisatie, die aandacht heeft voor een goeie work-life balans. 

Is jouw interesse geprikkeld? 

Wil jij een cruciale rol spelen in dit verhaal en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteren kan tot en met 15/8 via www.vrt.be/jobs met je cv én motivatiebrief.  De eerste gesprekken worden gepland in de week van 16 augustus. 

Voor de VRT zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn bij de VRT doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd of handicap 

VRT Innovation is the facilitator and accelerator of innovation within VRT. We inspire, experiment and validate by developing new concepts and prototypes and collaborating with Flemish and international start-ups and partners. With VRT Innovation we want to help create the future of media. The Future Media Hubs are a part of VRT Innovation.

Future Media Hubs

Future Media Hubs is an international network of media organisations that focuses on innovation through collaboration and knowledge sharing. The main goal is to stimulate innovation and accelerate the development of the media industry and their local ecosystems by facilitating partnerships between both public and commercial media organisations. The Future Media Hubs bring together international partners to collaborate and innovate in the following areas: start-ups, new video and audio technologies, youth, gaming and eSports.

More info at www.futuremediahubs.com. 

As project assistant at Future Media Hubs, part of VRT Innovation, you are responsible for:

Allround:

 • Promote the Future Media Hubs brand and spot new opportunities that are beneficial for the Future Media Hubs and its members.
 • Assist in the co-organization of events: both in terms of content and logistics and in the selection of partners, start-ups, ...
 • Prepare and facilitate the virtual Future Media Hubs (video) meetings.
 • Assist members with all type of questions.
 • Manage all member data via a new CRM system.
 • Report the achieved results in a clear and well-organised manner and ensure a clear impact measurement for each innovation hub.
 • Processes signed agreements, invoices and offers of the members and deliver them correctly to the accounting department.
 • Assist our members with all kinds of other questions.

Community building:

 • Intern = members specific:
  • Preparing and following up monthly meetings & briefings
  • Structuring input for the annual calendar
  • Inspire existing members with relevant information
 • Extern = target group specific:
  • Answering questions from (potential) members and partners
  • Research and generate ideas for (online) campaigns (right target groups, formats, content, ...)
  • Co-promote and support linked European innovation projects, such as MME & Stadiem .

Communication:

 • You further develop the Future Media Hubs brand.
 • You create and foster the social media channels of the Future Media Hubs (including monitoring the social media channels of the various members).
 • Website/platform support: members, projects, testimonials, quality labels, events, news, ....
 • Ensure that the google drive, with all the necessary information from members, start-ups, results etc remains well maintained.
 • You expand the existing toolkits in strong collaboration with the various stakeholders.

Start-up related:

 • You maintain good contact with (inter)national start-ups and you collect their one pagers, presentations, ... etc.
 • You contribute in creating synergies between media players, start-ups and projects.
 • Lead the quality label for start-ups: receiving and evaluating new applications, giving feedback, ...
 • You facilitate new connections between start-ups and media houses based on our challenge programme.

We are looking for a networker at heart with a passion for media innovation

 • You are looking for a challenging, stimulating and innovative working environment.
 • You have an interest in the field of entrepreneurship, innovation and media.
 • You are willing to collaborate on the further development of an existing network.
 • You work on several projects simultaneously and know to set the right priorities. 
 • You are, by nature, social, pro-active and solution oriented.
 • You're a true networker, you will constantly maintain and increase your network of start-ups, media companies and other stakeholders.
 • You are, by nature, curious to discover other cultures.
 • You get energy when you can help members and start-ups to be successful. Your focus is on results and quality.
 • Plus: you have experience with one or more Adobe Creative Cloud programmes such as Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere. Production skills are also a big plus.
 • Due to your business location in Brussels and the composition of the Future Media Hubs Steering Committee, you have developed a good understanding of the French speaking, Flemish and European contexts around you.
 • You are flexible and have no 9-to-5 mentality.
 • You get energy of supporting members and startups in being successful.
 • Your focus is on results and quality.
 • You communicate clearly and you speak/write fluent English, French and Dutch.

Working in an inspiring media environment

 • It is a fixed-term contract (until February). Extension is possible.
 • You will be working in a highly driven and inspiring environment where innovation, creativity and experimentation are part of the DNA.
 • The VRT is a people-oriented organisation that pays attention to a good work-life balance.

Are you interested in more?

Do you want to play a crucial role in this story and do you recognize yourself in the profile above? You can apply until 15/08/2021 via www.vrt.be/jobs with your CV and motivation letter. The first interviews will take place between the 16th and the 20th of August. 

Equal opportunities are important to VRT. Qualities of people are decisive at VRT regardless of gender, origin, age or handicap.